Stowarzyszenie OREJ

CELE, DZIAŁALNOŚĆ, I HISTORIA STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie „Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej” posiada osobowość prawną od jesieni 2016 roku, a powstało na Politechnice Warszawskiej. Grupa inicjatywna składała się z absolwentów studiów podyplomowych na kierunku Energetyka Jądrowa na wydziale Techniki Cieplnej PW.  Później do Stowarzyszenia dołączyło wiele osób nie związanych zawodowo z energetyką.

Celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do wybudowania w Polsce elektrowni jądrowych. Liczba mnoga nie jest przypadkiem, uważamy, że w tej chwili nie wystarczy już wybudowanie jednej dużej elektrowni na Pomorzu, co jest zadaniem najbardziej pilnym, ale z uwagi na szybkie starzenie się floty jednostek węglowych, co łączy się z zatruciem środowiska naturalnego, elektrowni jądrowych powinno być więcej.

Aby doprowadzić do wybudowania elektrowni jądrowych, potrzeba aktywnego wsparcia społecznego dla atomu. To z kolei wymusza organizowanie się i aktywny nacisk na decydentów, by ci nie ulegali wpływom lobbystów, ale działali na rzecz Polskiej Racji Stanu. A częścią tej Racji Stanu jest właśnie budowa elektrowni jądrowych, dających energetyczną niezależność oraz czystą energię w dużych ilościach, czego obecnie bardzo w naszym kraju brakuje. Dających rozwój i nowe miejsca pracy.

Obecnie energię wytwarza się w Polsce albo w sposób brudny – spalanie węgla, drewna czy gazu, albo w sposób niestabilny i trudno przewidywalny – fotowoltaika oraz energetyka wiatrowa. Nasz cel to również budowa w Polsce całej infrastruktury niezbędnej dla rozwoju nowej gałęzi gospodarki jaką jest przemysł jądrowy. To także zakłady utylizacji i przechowywania odpadów radioaktywnych, nieco później też zakłady wzbogacania uranu i produkcji paliwa do elektrowni.

Metody działania Stowarzyszenia są różnorodne. Przede wszystkim środkiem do osiągnięcia powyższego jest maksymalne upowszechnianie wiedzy o energetyce jądrowej poprzez internet lub popularyzowanie wiedzy w społeczeństwie– stoiska jądrowe, udział w festynach i innych imprezach, konferencjach itp. Rozpowszechnia tam materiały informacyjne na temat energetyki jądrowej. Część z nich robimy samodzielnie, część otrzymujemy z Departamentu Energii Jądrowej obecnie Min. Klimatu, z którym współpracujemy. Nasze działania obejmują też listy do decydentów podpisane przez zwykłych ludzi prosto z ulicy, ale takich którzy mają dość obecnej energetycznej rzeczywistości i chcą zmiany polegającej m.in. na wprowadzeniu do naszego mixu energetyki jądrowej. Podpisy takie zbierane były w Warszawie, Choczewie oraz miejscowościach sąsiednich, jak również Trójmieście na bulwarze nadmorskim w Gdyni. Obecnie Stowarzyszenie posiada oddział mazowiecki i pomorski. W ostatnim czasie (14.09.2019) zorganizowana została manifestacja w Warszawie, połączona z wręczeniem petycji z postulatami skierowanymi do Premiera.

Oprócz działalności ulicznej, drugim ważnym obszarem działania jest Parlament. Stowarzyszenie nie posiada swoich posłów, korzystamy więc często z pomocy posłów i senatorów zrzeszonych w Stronnictwach zdecydowanie popierających energetykę jądrową. W poprzedniej kadencji Sejmu utworzony został Parlamentarny Zespół ds. Energetyki Jądrowej, na czele którego stał poseł niezrzeszony Jan Klawiter. Obecnie zespół taki został odtworzony (styczeń 2020). Jednym z celów takich zespołów jest organizowanie konferencji i spotkań na terenie parlamentu, upowszechniających wiedzę na temat energetyki jądrowej i zjednujących poparcie dla niej wśród parlamentarzystów. To niezwykle ważne działanie z uwagi na konieczność osiągnięcia konsensusu wokół tego tematu, ponad podziałami politycznymi. Że coś takiego jest możliwe, świadczy udział w marszu na rzecz energetyki jądrowej we wrześniu ubiegłego roku zarówno przedstawicieli Partii Razem – lewica, jak i Konfederacji – prawica.

Samo Stowarzyszenie jest apolityczne, otwarte dla osób o bardzo różnych poglądach. Na zebraniach tematy polityczne nie są poruszane. Zebrania odbywają się raz w miesiącu.