Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia „Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej

ROZDZIAŁ I Cele Stowarzyszenia, sposób realizacji celów, siedziba, terenowe jednostki organizacyjne:

§ 1

Stowarzyszenie Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu:

 1. Działanie na rzecz wybudowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej elektrowni jądrowych w celu uzyskania przez Polskę taniej i ekologicznie czystej energii elektrycznej a także ciepła w dużych ilościach.

 2. Popieranie budowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej innych obiektów niezbędnych przy eksploatacji energetyki jądrowej jak składowiska odpadów radioaktywnych, placówki zaplecza badawczo-rozwojowego, a w dalszej kolejności również zakładów wzbogacania uranu.

 3. Działanie na rzecz badań i rozwoju nowych technologii w energetyce jądrowej w celu zwiększenia innowacyjności gospodarki i bardziej efektywnego wykorzystania uranu jako paliwa, a w dalszej kolejności także toru (cykl torowy).

 4. Działanie w celu zgodnego z zasadami ekonomii i ekologii wykorzystania własnych złóż uranu w elektrowniach jądrowych w przyszłości.

§ 2

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że dalszy rozwój kraju winien odbywać się w sposób umożliwiający znaczącą poprawę obecnie bardzo złego stanu środowiska naturalnego na terenie RP. Bez osiągnięcia tego celu społeczeństwo polskie obciążone będzie bardzo wysokimi i coraz wyższymi kosztami przedwczesnych zgonów jak i kosztami leczenia chorób powstałych na skutek złej jakości powietrza, wody i gleby. Powyższe nie jest możliwe do osiągnięcia bez znaczącej zmiany struktury paliwowej sektora energetycznego.

Stowarzyszenie stoi również na stanowisku niezbędności budowy w Polsce takiej nowej gałęzi przemysłu jaką jest przemysł jądrowy, mając na uwadze aspekt zarówno cywilny jak i militarno obronny.

§ 3

Powyższe cele Stowarzyszenie zamierza osiągnąć poprzez:

 1. Przeciwdziałanie propagandzie antyatomowej, poprzez edukowanie społeczeństwa w zakresie energetyki jądrowej (spotkania otwarte, odczyty, konferencje, rozprowadzanie materiałów pisemnych i elektronicznych, artykuły w prasie, dyskusje w mediach, debaty)

 2. Oddziaływanie na decydentów poprzez:

 1. Korespondencję

 2. Wywiady prasowe i artykuły

 3. Organizowanie konferencji i spotkań

 4. Organizowanie pikiet i demonstracji pokojowych, zgodnych z prawem, wtedy gdy Zarząd Stowarzyszenia uzna je za niezbędnie pomocne.

§ 4 Siedzibą Stowarzyszenie jest:

Obory 19 m 5, 05-520 Konstancin Jeziorna

§ 5 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zmianami.

§ 6 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 7 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Unii Europejskiej

§ 8 Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony

§ 9 Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać terenowe jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych. Powyższe następuje w drodze uchwały Zarządu.

§ 10 Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

§ 11 Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 12 Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13 Struktura organizacyjna terenowej jednostki organizacyjnej – oddziału:

 1. Władze oddziału to:

a. Walne Zebranie Członków Oddziału;

b. Zarząd Oddziału;

c. Komisja Rewizyjna.

2) Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

3) Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.

4) W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 14 Zarząd Oddziału Stowarzyszenia:

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których ma pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.

 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:

 1. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia;

 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia;

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia;

 4. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału;

 5. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia;

 6. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

 7. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15 Komisja Rewizyjna Oddziału:

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

 3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału;

 4. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielenie absolutorium Zarządowi;

 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności;

 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału;

 7. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.

§ 16 Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

§ 17 Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki:

§ 18 Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków i zatrudnionych pracownikach. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§ 19 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych.

§ 20 Członkowie Stowarzyszenia;

1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2) Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

3) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 21 Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

§ 22 Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 23 Członkowie wspierający i członkowie honorowi:

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

6. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

§ 24 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,

3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 25 Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ III Organy Stowarzyszenia

§ 26 Władze Stowarzyszenia:

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata

§ 27 Z zastrzeżeniem § 20 ust 6 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 28 Walne Zebranie Członków:

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków

 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad, i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, lub połowa delegatów

 4. W Walnym zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia

 2. ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 3. z zastrzeżeniem § 18 ust 4 wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

 6. w przypadku przekroczenia liczby 50 członków zwyczajnych Stowarzyszenia może zostać uchwalone przez Walne Zebranie ustalenie liczby członków przypadających na jednego delegata mającego uczestniczyć w kolejnym Walnym Zebraniu zamiast członków.Na każdego delegata może przypadać maksymalnie 50 członków. Delegatów może wybrać ogół członków obecnych na Walnym Zebraniu poprzedzającym bezpośrednio to Walne Zebranie, na którym obecność członków ma być zastąpiona przez obecność delegatów. Z kolei Walne Zebranie każdorazowo może określać sposób wyboru delegatów na kolejne Walne Zebranie, lub w przypadku spadku liczby członków do 50 lub mniej członków zwyczajnych, przywraca na kolejne Walne Zebranie zasady obowiązujące przed okresem w którym konieczne stało się wybranie delegatów.

 7. delegatem może być członek zwyczajny. Jego wybór następuje większością głosów na Walnym Zebraniu poprzedzającym to Walne Zebranie, w którym uczestniczyć ma jako delegat.

 8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

 9. uchwalanie zmian Statutu

 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia

 12. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.

 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na walnym Zebraniu jeden głos

§ 29 Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Zarząd składa się z Przewodniczącego Stowarzyszenia, Sekretarza i Skarbnika oraz od 0 do 3 innych członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie

 2. Kadencja Przewodniczącego Stowarzyszenia trwa 2 lata

 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu

 4. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia

 2. reprezentowani e Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

 4. zwoływanie Walnego Zebrania

 5. wprowadzanie składek członkowskich , które jednak musi zaakceptować najbliższe Walne Zebranie zwykłą większością głosów

 6. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura

 7. ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia

 8. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia

 9. Do reprezentowania Stowarzyszenia tj do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych upoważniony jest Przewodniczący lub dwóch innych członków Zarządu łącznie

§ 30 Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.

§ 31 Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna może składać się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 0 do 3 wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia

 2. ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu

 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania

 4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami rachunkowości

§ 32 W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.

ROZDZIAŁ IV Majątek Stowarzyszenia, rozwiązanie Stowarzyszenia, odpowiedzialność majątkowa organów Stowarzyszenia

§ 33 Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej

§ 34 Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd

§ 35 Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.

§ 36 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 37 W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach

§ 38 Środki z darowizn muszą być przeznaczane na cele statutowe

§ 39 Odpowiedzialność prawną i cywilną a także majątkową za działalność Stowarzyszenia ponosi Zarząd z wyjątkiem sytuacji ewidentnej winy poszczególnych członków. W przypadku ewidentnego udowodnienia winy odpowiedzialność ponosi winny.